دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

سوپرویژن 4

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سی سی تی 4

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سی سی تی 3

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سوپرویژن 3

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سی سی تی 2

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سوپرویژن 2

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سی سی تی 1

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سوپرویژن 1

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ترنس فرنس نوروز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیک های روانپویشی 2

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

رول پلی 2

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

هیجان شناسی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیک های روانپویشی 1

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

رول پلی 1

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی روانپویشی و سایکوپاتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

دلبستگی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اخلاق حرفه ای و ارتباط درمانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

عصب روانکاوی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی روانکاوی 1

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی جامع روان‌پویشی متمرکز دکتر معنوی‌پور